Покана за провеждане на двудневни обучения

Публикувано на: 25.10.2018

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира три двудневни обучения
- на 13 и 14.11.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик, Общ. заседателна зала
- на 15 и 16.11.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Общ. заседателна зала
- на 26 и 27.11.2018 г. от 10:00 ч. в с. Аврен, Заседателна зала „Просвета“
Темите на обученията са следните:
- Мерки по стратегията за ВОМР;
- Допустими дейности;
- Допустими разходи;
- Демаркация;
- Проектен цикъл;
- От проектна идея до разработен проект;
- Бизнес план;
- Електронно кандидатстване.
Обученията се осъществяват в рамките на Проект BG14MFOP001-4.002-0007-C01
„Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни
чифлик-Аврен“, адм. договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г, споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.
В тази връзка, МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик -
Аврен - Бяла отправя покана за участие в обученията и разчита на Вашето активно
участие.
Заповядайте на обучението, което е в по-удобното за Вас време и място.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен