Покана за провеждане на информационни събития, обучения и други мероприятия

Публикувано на: 04.09.2019

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира:

Информационни срещи
• на 10.09.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Музей
• на 12.10.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик, Заседателна зала на Община Долни чифлик
• на 18.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Аврен, община Аврен, Заседателна зала „Просвета“

Двудневни обучения
• на 14 и 15.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Аврен, Заседателна зала „Просвета“
• на 19 и 20.11.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик, Общ. заседателна зала
• на 25 и 26.11.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Бяла, Общ. заседателна зала

Промоционални събития
17.09.2019 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.
27.09.2019 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.
22.11.2019 г. от 10:00 ч. в Музей, гр. Бяла.

Информационните срещи се осъществяват в рамките на Проект BG14MFOP001-
4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски
сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, адм. договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г,
споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.
В тази връзка, МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик -
Аврен - Бяла отправя покана за участие в информационната среща и разчита на
Вашето активно участие.


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен