Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености

Удължен е срока за прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 01.03.2022

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 02.12.2021

Обществено обсъждане на проект за Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG14MFOP001-4.101, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 28.10.2021

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.014, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 01.08.2019

Обществено обсъждане на проект за Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG14MFOP001-4.014, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 21.06.2019Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен