Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква редовно Общо събрание на 27.06.2019 г.

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски

Публикувано: 05.06.2019г.

Покана за провеждане на информациони срещи

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира четири информационни срещи
- на 26.10.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в с. Шкорпиловци,

Публикувано: 25.10.2018г.

Покана за провеждане на двудневни обучения

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира три двудневни обучения
- на 13 и 14.11.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик,

Публикувано: 25.10.2018г.

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2019 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси,

Публикувано: 31.08.2018г.

Страници:
9
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен