Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква извънредно Общо събрание на 03.11.2022 г.

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ

Публикувано: 03.10.2022г.

Удължен е срока за прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Удължен е срокът за прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните

Публикувано: 01.03.2022г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.111, Мярка 1 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.111 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния

Публикувано: 16.02.2022г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености.
Управляващият

Публикувано: 02.12.2021г.

Страници:
1
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен