Удължен е срокът за прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.092, Мярка 1

Удължен е срокът за прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.092 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките

Публикувано: 15.09.2021г.

Обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2022 г.

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2022 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2022 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси,

Публикувано: 31.08.2021г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.071, Мярка 4 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.071 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния

Публикувано: 15.07.2021г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.092, Мярка 1 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.092 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния

Публикувано: 15.07.2021г.

Страници:
1
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен