Управителен съвет

Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор се състои от 7 члена:
  • Анастас Трендафилов, представител на Община Бяла - Председател
  • Красимира Анастасова, представител на Община Долни чифлик - член
  • Емануил Манолов, представител на Община Аврен - член
  • Галин Юргакев - член
  • Димитричка Баналиева - член
  • Пламен Велинов - член
  • Христо Стефанов - член


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен