Територия на МИРГ

Териториалното покритие на МИРГ обхваща територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен с обща площ 1004 км2, както следва по общини:
  • Община Бяла - 162 км2;
  • Община Долни чифлик - 486 км2;
  • Община Аврен – 356 км2;
Тази територия с непрекъснати граници е включена в обхвата на административна област Варна, Североизточен район за планиране в България. Трите общини са традиционно рибарски райони и поради това можем да кажем, че МИРГ обхваща територията на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен.
В границите на територията на обхваната от МИРГ влизат около 45 км от Черноморското крайбрежие. Рибарската област се намира в централното Черноморие, на юг от град Варна и през нея минава Републикански път І-9, който съвпада с международния Е-87.Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен