Стратегия за ВОМР


Проект BG14MFOP001-4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“
АДПБФП №МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г.
Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г.
Програма за морско дело и рибарство
BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 3 911 660 лв.
от които 3 324 911 лв. европейско и 586 749 лв. национално съфинансиране
Начало и край на проекта: 05.07.2018 г. до 04.07.2023 г.


Стратегия за ВОМР

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен