Разработване на стратегията

Стратегията за ВОМР е разработена на база нуждите на територията обобщени в препоръките от два съвместни анализа:
 • Социално-икономически анализ / анализ на територията
 • Анализ на заинтересоваяните страни / Очаквания и нагласи на населението
В целия процес на извършване на анализите и разработване на стратегията активно участие взеха всички заинтересовани страни, в които бяха включени всички обществени представители. При провеждане на мероприятията беше регистрирано участието на основните заитересовани страни - определени в анализа на заинтересованите страни.
Съгласно присъствените списъци, сборът на участниците от всички мероприятия е 525 – 254 от нестопанския сектор, 118 от частния сектор и 153 от публичния сектор. Процесът на разработване на Стратегията за ВОМР обхвана провеждане на 15 мероприятия - 13 срещи и 2 обучения, както следва (в хронологичен ред).

Обучения - бяха проведени 2 обучения:
 • Обучение за местни лидери – проведено на 16 и 17.09.2017 г. в гр. Долни чифлик. На обучението присъстваха: 20 души, от които 7 нестопански сектор, 2 стопански сектор и 11 публичен сектор. Основната тема на обучението бе ВОМР, какво представлява, как се прилага, конкретно за територията. Целта бе обучение по ВОМР в по-големи детайли.
 • Обучение за екипа на МИРГ – Проведено на 21 и 24.09.2017 г. в гр. Бяла. На обучението присъстваха: 12 души, от които 5 нестопански сектор, 4 стопански сектор и 3 публичен сектор. Основната тема на обучението бе комуникация със заинтересованите страни във връзка с ВОМР и възможности за участие на заинтересованите страни в разработването на стратегия за ВОМР.
Информационни дни - 2 информационни дни бяха организирани под формата на дни на отворените врати. Екипът по проекта посрещаше желаещи да се информират за ВОМР и възможностите, които дава новия програмен период в тази връзка. Информационните дни се проведоха както следва:
 • нформационен ден (ден на отворени врати) – проведен на 18.09.2017 г. в гр. Бяла, участие са взели 39 души – 9 нестопански, 19 стопански и 11 от публичния сектор;
 • Информационен ден (ден на отворени врати) – проведен на 19.09.2017 г. в гр. Долни чифлик, участие са взели 69 души – 52 нестопански, 6 стопански и 11 от публичния сектор.
Общо за двата информационни дни, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 4, Търговия 9, Промишленост 4, Образование 5, Туризъм, хотели, ресторанти 5, Култура, спорт и развлечения 6, НПО 4, Държавно управление и администрация 14 и Други 57. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са взели участие е информационните дни и са се запознали с ВОМР.

Информационни конференции – бяха проведени 2 информационни конференции, които включваха информиране относно проекта, относно стратегията за ВОМР. На конференциите беше разгледан списък на заинтересованите страни и съвместно бяха определени критерии за определяне на основните заинтересовани страни. Информационните конференции се проведоха както следва:
 • Информационна конференция - проведена на 20.09.2017 г. в гр. Долни чифлик, участие са взели 56 души – 26 нестопански, 12 стопански и 18 от публичния сектор.
 • Информационна конференция - проведена на 28.09.2017 г. в с. Аврен, участие са взели 57 души – 18 нестопански, 13 стопански и 26 от публичния сектор.
Общо за двата информационни дни, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 12, Търговия 6, Промишленост 2, Образование 3, Туризъм, хотели, ресторанти 4, Култура, спорт и развлечения 3, НПО 5, Държавно управление и администрация 39 и Други 39 – общо 113 души. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са взели участие в информационните конференции, запознали са се с ВОМР и са взели участие в разработването на анализа на заинтересованите страни при дефинирането на критериите за определяне на основните заинтересовани страни и първоначалния списък от тях.

Информационни срещи - бяха проведени 2 информационни срещи, които имаха за цел освен дискусиите относно бъдещата стратегия, участниците да вземат участие в съвместни анализи – част от социално-икономическия анализ и анализа на заинтересованите страни, включително да се приложат критериите за определяне на основните заинтересовани страни и да се проведе дискусия, в рамките на която да се определят съвместно интересите и очакванията на основните заинтересовани страни. Информационните срещи се проведоха както следва:
 • Информационна среща - проведена на 29.09.2017 г. в с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, участие са взели 38 души – 31 нестопански, 2 стопански и 5 от публичния сектор. На срещата беше извършен съвместен SWOT анализ;
 • Информационна среща - проведена на 30.09.2017 г. в гр. Бяла, участие са взели 20 души – 4 нестопански, 8 стопански и 8 от публичния сектор. На срещата беше извършен съвместен анализ на потребностите на територията.
Общо за двете информационни срещи, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 18, Търговия 2, Промишленост 1, Образование 3, Туризъм, хотели, ресторанти 2, Култура, спорт и развлечения 3, НПО 4, Държавно управление и администрация 8 и Други 17 – общо 58 души. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са взели участие в информационните срещи, съвместно са приложили критериите за определяне на основните заинтересовани страни и са взели участие в дискусия за определяне на интересите и очакванията на основните заинтересовани страни – част от анализа на заинтересованите страни.

Работни срещи - бяха проведени 2 работни срещи, които имаха за цел освен дискусиите относно бъдещата стратегия да се разгледат изготвените анализи – анализ на заинтересованите страни и социално-икономическия анализ и да се обсъдят препоръките в тях. Също така целта беше да се направи съвместен анализ и препоръки към Стратегията за ВОМР. Работните срещи се проведоха както следва:
 • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията - проведена на 10.10.2017 г. в гр. Бяла, участие са взели 17 души – 6 нестопански, 9 стопански и 2 от публичния сектор;
 • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията - проведена на 11.10.2017 г. в гр. Долни чифлик, участие са взели 14 души – 6 нестопански, 3 стопански и 5 от публичния сектор.
Общо за двете работни срещи, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 5, Търговия 2, Промишленост 1, Образование 3, Туризъм, хотели, ресторанти 5, Култура, спорт и развлечения 5, НПО 3, Държавно управление и администрация 4 и Други 3 – общо 31 души. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са взели участие в работните срещи, съвместно са анализирали препоръките от анализите на заинтересованите страни и социално-икономическия анализ.

Информационни срещи - свързани с консултиране с местната общност – бяха проведени 3 информационни срещи, които имаха за цел съвместно да се обсъди стратегическата рамка, бюджета и екшън плана на стратегията за ВОМР. Информационните срещи се проведоха както следва:
 • Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност - проведена на 18.10.2017 г. в гр. Долни чифлик, участие са взели 26 души – 11 нестопански, 1 стопански и 14 от публичния сектор;
 • Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност- проведена на 19.10.2017 г. в с. Аврен, участие са взели 29 души – 14 нестопански, 5 стопански и 10 от публичния сектор;
 • Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност- проведена на 20.10.2017 г. в гр. Бяла, участие са взели 25 души – 3 нестопански, 16 стопански и 6 от публичния сектор.
Общо за трите информационни срещи, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 9, Търговия 3, Промишленост 1, Образование 5, Туризъм, хотели, ресторанти 5, Култура, спорт и развлечения 11, НПО 7, Държавно управление и администрация 25 и Други 14 – общо 80 души. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са взели участие в информационните срещи и са взели участие в обсъждането на стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на Стратегията за ВОМР.

Обществени обсъждания – бяха проведени 3 обществени обсъждания, които имаха за цел да се обсъди и приеме Стратегията за ВОМР. Обществените обсъждания се проведоха както следва:
 • Обществено обсъждане - проведено на 30.10.2017 г. в гр. Бяла, участие са взели 46 души – 16 нестопански, 14 стопански и 16 от публичния сектор;
 • Обществено обсъждане- проведено на 31.10.2017 г. в гр. Долни чифлик, участие са взели 57 души – 46 нестопански, 4 стопански и 7 от публичния сектор;
 • Обществено обсъждане на интернет – стратегията беше публикувана на интернет повече от 7 дни за обсъждане и коментари. Такива не бяха получени, с което аудиторията я приема, както е публикувана.
Общо за трите обществени обсъждания, които бяха на една тема, основните заинтересовани страни имаха следното участие: Рибарство 21, Търговия 7, Промишленост 2, Образование 5, Туризъм, хотели, ресторанти 3, Култура, спорт и развлечения 5, НПО 3, Държавно управление и администрация 13 и Други 44 – общо 103 души. Следователно 100% от основните заинтересовани страни са участвали в обсъждането и са взели решение за приемане на Стратегията за ВОМР.
Стратегията е приета и на общо събрание, проведено на 10.11.2017 г. с единодушие. От присъствалите и гласували за Стратегията 59% са свързани със сектора на рибарството.
Освен участието в организираните мероприятия проектният екип проведе множество индивидуални срещи, 2 анкетни проучвания: за 150 анкетирани и друго за 50 анкетирани, 10 дълбочинни интервюта и над 100 индивидуални срещи с представители на различни заинтересовани страни. Резултатите бяха използвани за целите на направените анализи.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен