Проект в партньорство с други МИРГ - Споразумение за сътрудичество и партньорство с МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ, МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВАРНА РАЙОН АСПАРУХОВО – БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО, МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА – КАВАРНА - БАЛЧИК

МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен участва в събития, организира детска театрална постановка и популяризиране на природното и културно наследство, чрез представяне на дейността на МИРГ в изпълнение на Споразумение за сътрудничество и партньорство за реализирането на съвместен проект с наименование „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики“ и Организиране на събития по споразумение за сътрудничество и партньорство между СНЦ „МИРГ Самоков“, СНЦ „МИРГ Варна район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, СНЦ „МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик-Аврен и СНЦ „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“ от 21.07.2022 г.“ по Административен Договор №МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г и Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №МДР-ИП-01-74/05.07.2018г. на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.,

Екологичен семинар организиран от МИРГ Самоков

По покана на МИРГ Самоков, МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен участва в „Екологичен семинар“ и Национална среща на МИРГ, които се проведоха в периода 17.08-19.08.2022 г. в к.к Боровец. Представителите на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен участваха в екологичния семинар на тема : „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики„ според приложената програма по споразумение за сътрудничество и партньорство между сдружение „МИРГ Самоков“, сдружение „МИРГ Варна район Аспарухово – Белослав - Аксаково“, сдружение „МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик - Аврен и сдружение „МИРГ Шабла – Каварна - Балчик, организиран от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав- Аксаково. В рамките на семинара участваха с рекламни материали за популяризиране на местния рибарски сектор опериращ на територията на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен. Представителите на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен участваха на Националната среща на МИРГ според приложената програма. Представители на Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство, Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция и Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове, представиха презентации и споделиха насоки за настоящия и бъдещ програмен период.

Екологичен семинар организиран от МИРГ Варна район Аспарухово – Белослав - Аксаково

По покана на МИРГ Варна район Аспарухово – Белослав - Аксаково, МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен участва в „Екологичен семинар“, които се проведе в периода. 5-7 септември 2022 г. в к.к. „Ривиера“, община Варна. МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен участва с двама представители: Представителите на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен участваха в екологичния семинар на тема: „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики„ според приложената програма по споразумение за сътрудничество и партньорство между сдружение „МИРГ Самоков“, сдружение „МИРГ Варна район Аспарухово – Белослав - Аксаково“, сдружение „МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик - Аврен и сдружение „МИРГ Шабла – Каварна - Балчик, организиран от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав- Аксаково. В рамките на семинара участваха с рекламни материали за популяризиране на местния рибарски сектор опериращ на територията на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен.

Организиране и представяне на детска театрална постановка свързана с екологичната тема „Опазване на водните ресурси на рибарските територии“ и популяризиране на природното и културно наследство, чрез представяне на дейността на МИРГ

На 06.10.2022 г. в детска градина "Първи юни" гр. Бяла се проведе театрална постановка с екологичната тема „Опазване на водните ресурси на рибарските територии“. Под формата на приказка разказана от актьори, с кукли и много музика и песни на децата беше поднесена информация свързана с опазването на природата и по-специлно на морето. Децата имаха възможност да участват в представлението под формата на забавни и поучителни игри предвидени в сценария. По време на мероприята бяха раздадени брошури и информационни материали за представяне дейността на МИРГ.
Брошура

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен