Проект BG14MFOP001-1.006-0001 Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море.

Проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“ представлява инициатива свързана с опазването на околната среда посредством кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда.
Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“, Процедура BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“

Бенефициент и партньори
Бенефициент по проекта е сдружение Институт за подготовка на служители в международни организации" /ИСПМО/ в партньорство със сдружение Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и Института за аграрна икономика /ИАИ/

Финансиране
Проектът е на стойност 102 936.68 лв., 77 202.51 лв. съфинансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25 734.17 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира по АДПБФП МДР-ИП-01-65/21.08.2019 г. чрез ПМДР.

Срок на изпълнение
Началото на проекта е 21.08.2019 г. и се изпълнява до 21.08.2020 г. (удължен до 21.09.2020 г.)

Цели
Проектът има за цел да повиши информираността сред широката общественост, както и рибарските общности за осъществяването на политиките за опазване на морската околна среда, чрез осъществяването на дейности за повишаване на знанието от страна на гражданите и техния принос към опазването на околната среда и ограничаването на отрицателното въздействие на човешкия фактор спрямо природата. Проектните цели са свързани с информиране и въвличане на заитересованите за опазване на морската околна среда по отношение на:
 • Ефективно използване на ресурсите;
 • Въздействие на човешките дейности върху морската околна среда;
 • Замърсяване причинено от риболовните дейности ("Призрачен риболов");
 • Риск от екологична катастрофа и риск за здравето на човека;
 • Възможни решения и превенция;
 • Взаимстване и прилагане на добри Европейски практики за опазване на морската околна среда;
 • Информация по отношение използването на селективни риболовни техники за намаляване на въздействието на риболова върху морската околна среда;
Проектни дейности
Дейност 1 Информационна кампания
Запознаване на обществеността с проекта, включващ мерки чрез които:
 • ще се посочат заплахите пред обществото и риска за здравето на хората по отношение на морската околна среда;
 • ще се уведомят рибарите за застрашаващите морската околна среда действия по време на осъществяване на риболов;
 • ще се уведоми обществеността за основните стъпки за ограничаване на вредното въздействие;
 • ще се информират хората за нуждата от предприемането на незабавни мерки по отношение на следното:
  • Управление на отпадъците;
  • Намаляване на отпадъците;
  • Рециклиране на отпадъците.
 • да се информират хората за опасности, които крият:
  • "Невидимите" отпадъци, като "призрачният" риболов;
  • Замърсените риби и морски организми и рискът за здравето на хората;
  • Замърсяването на морската вода от неестествени предмети - пластмасови опаковки.
 • да се информира обществеността за възможностите за превенция, като:
  • Използването на селективни риболовни техники за намаляване въздействието на риболова върху морската околна среда;
  • Ефективно използване на ресурсите;
  • "Риболов" на отпадъци - практика, позната в много страни, борещи се срещу замърсяване на морската вода и дъно.
Дейност 2 Проучване на нагласите на степента на готовност за предприемане на ефективни действия
Ще бъдат анализирани нагласите за степента на готовност за предприемане на ефективни действия по отношение на опазване на морската околна среда. Тази дейност включва специално допитване до гражданите по въпроса с опазването на морската околна среда и нуждата от вземане на мерки, както и необходимостта от обучения в тази насока.

Дейност 3 Разработване на учебно съдържание
Учебното съдържание ще бъде базирано на резултатите от проучването на нагласите и степента на готовност за предприемане на ефективни действия по отношение на опазване на морската околна среда. Учебното съдържание ще включва: съдържание на обучението, определение и същност, разработване на учебен план, разработване на учебна програма,цели и мерки,правна рамка, политики по опазване на морската околна среда,екологични вреди, източници.

Дейност 4 Провеждане на обучения
Методологията за изпълнение на тази дейност ще състои в следните няколко етапа:
 1. Дистанционно обучение. За период на изпълнение на дейността ще се провеждат дистанционни обучения посредством съвременни комункационни канали (инернет кореспонденция: електронна поща, скайп и др)
 2. Обучение на място. За период на изпълнение на дейността ще се провеждат бучения на седем експерти
 3. Семинар
Семинарът ще ключва и обучения, насочени към екологосъобразен начин на работа от страна на рибарите, пристанищните агенти и други хора, чиято сфера на дейност е свързана с морската екосистема от което е възможно да се замърси водата или морското дъно в процеса на работа.
Темите на които ще бъдат обучавани заинтересованите страни са следните:
 • Въздействие на човека върху морската околна среда;
 • Замърсяване на морската околна среда, причинено от риболовни дейности;
 • "Невидими" отпадъци - призрачен риболов - изгубени, изоставени, захвърлени риболовни уреди (640 000 тона в световен мащаб);
 • Какъв риск за здравето на човека крие консумацията на риби други морски организми, съдържащи химикали от петролно остатъци и пластмаса;
 • Решения - Селективни риболовни техники за намаляване на въздейсвието на риболова върху морската околна среда;
 • Превенция и управление.
Дейност 5 Разработване и отпечатване на наръчници с добри Европейски практики (адаптирани за България), приложимост и препоръки
Ще се изработи и разпространи наръчник за добри Европейски практики, които да бъдат адаптирани с цел да се прилагат и за Черно море. Методологията включва следните етапи:
 1. Извеждане на добри Европейски практики - 15 добри практики;
 2. Анализ и адаптиране към спецификите за България;
 3. Приложимост и извеждане на препоръки;
 4. Разпространение.
Резултати
Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарствои опазване на морето

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен