Полезни връзки:

България
Министерски съвет
Министерство на финансите
ОПИК
Министерство на икономиката
ОПРЧР
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на земеделието и храните
Държавен фонд земеделие ( ДФЗ )
Народно събрание на Република България
Представителство на Европейската комисия в България
Структурни фондове на ЕС
Програма за развитие на селските райони
Национална служба за съвети в земеделието
Национална селска мрежа
Селскостопанска академия


Европейски съюз
Европейска комисия
Европейски съюз
Служба за официални публикации на Европейския съюз
Съвет на ЕС
Европейски парламент
Съд на Европейските общности
Портал Европа
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен