Общо събрание

Общото събрание на МИРГ Български черноморски сговор се състои от 27 члена:
 • Община Бяла
 • Долни чифлик
 • Община Аврен
 • "Елсед" ООД
 • "Ивекас-29" ЕООД
 • "Терещенков" ЕООД
 • Радослав Тодоров
 • Тодор Минчев
 • Петър Велинов
 • Диян Полихронов
 • Галин Юргакев
 • Галя Борисова
 • Павел Панчев
 • Иван Иванов
 • Радослав Хараламбиев
 • Сдружение "Свети Атанас 2008"
 • Сдружение "Фъндаклийски риболовци"
 • Сдружение "Рибарско селище Камчия"
 • Сдружение "Свободно информационно общество"
 • Пламен Велинов
 • Костадин Самарджиев
 • Йордан Чернев
 • Коста Стоянов
 • Христо Стефанов
 • Стефан Суков
 • Димитричка Баналиева
 • Марин Василев


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен