Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква редовно Общо събрание на 27.06.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква
редовно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 27.06.2019 г. с начало 18:00 часа в
читалище „Пробуда“ гр. Бяла при следния дневен ред:
1. Приемане на:
- Годишен доклад за дейността на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни
чифлик-Аврен за 2018 г.;
- Годишен финансов отчет на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифликАврен за 2018 г.
2. Изменение и допълнение на Устава на сдружението.
3. Разни.

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако
присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Покана за Общо събрание на 27.06.2019 г.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен