Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква извънредно Общо събрание на 03.11.2022 г.

Публикувано на: 03.10.2022

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН” на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 03.11.2022 г. с начало 18:00 часа в читалище „Пробуда“ гр. Бяла при следния дневен ред:
1. Освобождаване от отговорност и длъжност на членовете на Управителния съвет;
2. Избор на Управителен съвет;
3. Разни.

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
След приключване на Общото събрани ще се проведе заседание на новия Управителен съвет, на което ще се избере Председател.


Покана за Общо събрание на 03.11.2022 г.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен