Покана за провеждане на информациони срещи

Публикувано на: 25.10.2018

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира четири информационни срещи
- на 26.10.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, зала на НЧ „Пробуда-1962“
- на 09.11.2018 г. /петък/ от 10:00 ч. в гр. Бяла, Читалище „Пробуда“
- на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в гр. Долни чифлик, Заседателна зала на
Община Долни чифлик
- на 24.11.2018 г. /събота/ от 10:00 ч. в в с. Аврен, община Аврен, Заседателна зала „Просвета“
Информационните срещи имат обща програма на тема:
- Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни
чифлик-Аврен;
- Начин на кандидатстване с проекти;
- Дискусия;
Информационните срещи се осъществяват в рамките на Проект BG14MFOP001-
4.002-0007-C01 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски
сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, адм. договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 г,
споразумение за управление на СВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 г., Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.
В тази връзка, МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик -
Аврен - Бяла отправя покана за участие в информационната среща и разчита на
Вашето активно участие.
Заповядайте на събитието, което е в по-удобното за Вас време и място.


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен