Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето

Публикувано на: 18.09.2020

Приключват дейностите по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“
Дейностите по проекта представляват инициатива свързана с опазването на околната среда посредством кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда.
Дейност по проекта бе изработването на Наръчник с добри европейски практики за екосъобразно, устойчиво рибарствои опазване на морето.
Основната цел на наръчника с добри европейски практики за екосъобразно устойчиво рибарство и опазване на морето е по-устойчиво въздействие и мултипликация на дейностите по проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“.
Наръчникът ще допринесе за постигане на по-висока степен на екологосъобразен начин на работа от страна на рибарите, пристанищните агенти и други хора, чиято сфера на дейност е свързана с морската екосистема от което е възможно да се замърси водата или морското дъно в процеса на работа.
В наръчника са показани 16 добри практики, които могат да бъдат приложени у нас. Практиките са анализирани, като са изведени изводи, посочени са препоръки и възможности за тяхното адаптиране и прилагане у нас.
Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“, Процедура BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“
Бенефициент по проекта е сдружение Институт за подготовка на служители в международни организации" /ИСПМО/ в партньорство със сдружение Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и Института за аграрна икономика /ИАИ/
Стойността на проекта е 102 936.68 лв., 77 202.51 лв. съфинансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25 734.17 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира по АДПБФП МДР-ИП-01-65/21.08.2019 г. чрез ПМДР.


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен