Обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г.

Публикувано на: 31.08.2020

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2021 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси, относно ИГРП на е-мейл office@flag-bda.org в срок до 20.09.2020 г.

Проект на ИГРП за 2021 г.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен