• Мерки
  • Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор
  • Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места
  • Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености
  • Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения

Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква редовно Общо събрание на 26.06.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен на основание чл. 26 от ЗЮНЛЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание (ОС), което ще се състои на 26.06.2020 г. с начало 18:00 часа в читалище „Пробуда“ гр. Бяла при следния дневен ред:

1. Съгласие за участие в сдружение с нестопанска цел и определяне на представител;
2. Приемане на:
- Годишен доклад за дейността на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен за 2019 г.;
- Годишен финансов отчет на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен за 2019 г.
3. Промяна в състава на Управителния съвет.
4. Разни.

Припомняме ви, че ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Покана за Общо събрание на 26.06.2020 г.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен