Пресконференция по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море

Публикувано на: 14.01.2020

Днес 14.01.2020 г. в заседателната зала на Община Бяла се проведе пресконференция по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“
Проектът представлява инициатива свързана с опазването на околната среда посредством кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда.
Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“, Процедура BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“
Бенефициент по проекта е сдружение Институт за подготовка на служители в международни организации" /ИСПМО/ в партньорство със сдружение Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен и Института за аграрна икономика /ИАИ/
Стойността на проекта е 102 936.68 лв., 77 202.51 лв. съфинансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 25 734.17 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира по АДПБФП МДР-ИП-01-65/21.08.2019 г. чрез ПМДР.
Проектните дейности започват от 21.08.2019 г. и се изпълняват до 21.08.2020 г.
Проектът има за цел да повиши информираността сред широката общественост, както и рибарските общности за осъществяването на политиките за опазване на морската околна среда, чрез осъществяването на дейности за повишаване на знанието от страна на гражданите и техния принос към опазването на околната среда и ограничаването на отрицателното въздействие на човешкия фактор спрямо природата. Проектните цели са свързани с информиране и въвличане на заитересованите за опазване на морската околна среда по отношение на:
- Ефективно използване на ресурсите;
- Въздействие на човешките дейности върху морската околна среда;
- Замърсяване причинено от риболовните дейности ("Призрачен риболов");
- Риск от екологична катастрофа и риск за здравето на човека;
- Възможни решения и превенция;
- Взаимстване и прилагане на добри Европейски практики за опазване на морската околна среда;
- Информация по отношение използването на селективни риболовни техники за намаляване на въздействието на риболова върху морската околна среда;
В рамките на проекта са предвидени са следните дейности: Информационна кампания, Проучване на нагласите на степента на готовност за предприемане на ефективни действия, Разработване на учебно съдържание, Провеждане на обучения, Разработване и отпечатване на наръчници с добри Европейски практики (адаптирани за България), приложимост и препоръки.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен