Местна инициативна рибарска група

Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов” №29. Сдружението е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, създадена като публично-частно партньорство. Сдружението е учредено след множество проведени съвместни срещи, семинари и обучения на представители на местната власт, представители на сектор „Рибарство”, бизнеса и гражданското общество в рибарската област Бяла-Долни чифлик-Аврен. В своята дейност МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен се ръководи от устав, който урежда: основните устройствени правила на сдружението; организацията на дейността му; неговите принципи, предмет на дейност, задачи, цели и средства за постигането им, правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза. Оперативната дейност се осъществява в съответствие с правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и вътрешни правила. В състава на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен влизат 27 члена:
  • 3 члена от публичния сектор - Общинските администрации Бяла, Долни чифлик и Аврен;
  • 12 предствавители на стоопанския сектор (3 рибарски фирми 9 рибари с разрешителни за стопански риболов);
  • 12 преставители на гражданския сектор (4 сдружения с нестопанка цел, от които 3 рибарски сдружения и 8 физически лица представители на широк кръг обществени групи и професии);
Всички членове на сдружението са със постоянен адрес на територията на МИРГ. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен