Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.093, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 25.11.2021

Обществено обсъждане на проект за Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG14MFOP001-4.093, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 18.10.2021

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 04.12.2020

Oбществено oбсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 06.11.2020

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 10.10.2019

Oбществено oбсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Публикувано на: 10.09.2019Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен