Обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г.

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2021 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси,

Публикувано: 31.08.2020г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.029, Мярка 1 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния

Публикувано: 09.07.2020г.

Управителният съвет на МИРГ Български черноморски сговор свиква редовно Общо събрание на 26.06.2020 г.

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен

Уважаеми,
Управителният съвет (УС) на Сдружение Местна инициативна рибарска група Български черноморски

Публикувано: 10.06.2020г.

Пресконференция по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море

Днес 14.01.2020 г. в заседателната зала на Община Бяла се проведе пресконференция по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“
Проектът представлява инициатива свързана с опазването на околната

Публикувано: 14.01.2020г.

Страници:
6
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен