Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие

Публикувано: 10.10.2019г.

Oбществено oбсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016, Мярка 2 от СВОМР на МИРГ

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2. „Подкрепа

Публикувано: 10.09.2019г.

Обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г.

МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2020 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси,

Публикувано: 31.08.2019г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.014, Мярка 3 от СВОМР на МИРГ

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености

Публикувано: 01.08.2019г.

Страници:
3
Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен