Индикативна годишна работна програма /ИГРП/

ГодинаОписаниеФайл
12022Индикативна годишна работна програма за 2022ИГРП за 2022 г.
22021Индикативна годишна работна програма за 2021ИГРП за 2021 г.
32020Индикативна годишна работна програма за 2020ИГРП за 2020 г.
42019Индикативна годишна работна програма за 2019ИГРП за 2019 г.


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен