Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


28.09.2017
Информационна конференция в Аврен
На 28.09.2017 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „П.Р. Славейков - 1901“ в с. Аврен беше проведена информационна конференция в рамките на проект Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“,договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г. по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Участниците в конференцията бяха запознати с информация за проекта. Беше предоставена информация за ВОМР и възможностите за реализиране на стратегия за ВОМР. Участниците взеха участие в анализа на заинтересованите страни като съвместно с експертите съставиха списък на заинтересованите страни и определиха критерии за основни заинтересовани страни. На конференцията присъстваха 57 души: 18 представители на нестопанския сектор, 13 представители на стопанския сектор и 26 на публичния сектор.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017