Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


30.10.2017
Обществено обсъждане в гр. Бяла
Общественото обвъждане се проведе на 30.10.2017 г. в град Бяла, област Варна, Зала на НЧ „Пробуда - 1928“. На събитието присъстваха 46 души: 16 от нестопански сектор, 14 от стопански сектор и 16 от публичния сектор. Участниците се запознаха и коментираха стратегията за ВОМР на територията на МИРГ. Беше обърнато специално внимание на стратегическата рамка, бюджета и плана за действие. Обсъдени бяха възможностите за реализация на стратегията на територията на МИРГ. Участниците се запознаха с целия процес по изготвяне на стратегията и хронологията на дейностите. Също така беше демонстриран начина по който са изведени всички резултати за да се получи крайния резултат – готовата стратегия за ВОМР на МИРГ.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017