Мероприятия

МИРГ Български чиерноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


19.10.2017
Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност в Аврен
Срещата се проведе на 19.10.2017 г. в село Аврен, област Варна, Залата на ОбС Аврен. На събитието присъстваха 29 души: 14 от нестопански сектор, 5 от стопански сектор и 10 от публичния сектор. Участниците бяха запознати със стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР. Стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите бяха предварително изложени на сайта на МИРГ и повечето участници се бяха запознали предварително с тях. Това спомогна да се проведе по-детайлна дискусия. Проведе се дискусия, беше отговорено на въпроси и бяха регистрирани предложения. Присъстващите одобриха стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2017