Проучвания и анализи

Анализ на територията

От възможностите пред рибарската област за решаването на проблемите най-подходяща, реалистична и с най-комплексен характер е използване на възможността за финансиране и реализиране на проекти по Стратегията за ВОМР на МИРГ за развитие на рибарската област; В Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифликАврен на база направените проучвания, анкети и с оглед на тематиката на Стратегията - рибарство, трябва да се акцентира на следните дейности за развитие на територията:
 • Развитие на сектора на риболова и аквакултурите чрез добавяне на стойност, иновации и диверсификация;
 • Общински инвестиции в полза на рибарите – за инфраструктура и оборудване на пристани и лодкостоянки;
 • Инвестиции в туризма като най-подходящ за диверсификация извън рибарството и изобщо за развитие на територията;
 • Подобряване на средата на живот и мерки за опазване на екологията;
 • Обучения и квалификационни курсове;  Разнообразяване на културния и социален живот, стимулиране на обмена и партньорството;
 • Популяризиране на територията като място за туризъм и инвестиции.

Анализ на заинтересованите страни

Основните изводи и препоръки от извършения анализ на заинтересованите страни във връзка с разработването на стратегия за ВОМР и нейното изпълнение можем да обобщим по следния начин:
 1. Основните/ключови заинтересовани страни, които МИРГ трябва задължително да ангажира в разработването на стратегията и нейното изпълнение, са групите от следните сфери:
  • Рибарство;
  • Търговия;
  • Промишленост;
  • Образование;
  • Туризъм, хотели, ресторанти;
  • Култура, спорт и развлечения;
  • НПО;
  • Държавно управление и администрация;
  • Други.
 2. Да се осигури допълнително стимулиране на уязвимите социални групи, които са част от всяка заинтересована страна.
 3. МИРГ следва да привлече заинтересованите страни във връзка с разработването на стратегията, като използва минимално следните механизми:
  • Участие в работни групи;
  • Съвместен анализ;
  • Публикуване на документи за обсъждане;
  • Публични обсъждания;
  • Индивидуални разговори. МИРГ следва да отчита присъствието на основните заинтересовани страни, като наличието на поне един представител от всяка основна заинтересована страна може да се приеме за представително.
 4. Заинтересованите страни са много добре настроени към МИРГ и неговата дейност, като резултат от досегашната работа и успешно реализираните проекти досега.
 5. Всички основни заинтересовани страни намират допирни точки преки и косвени с рибарството и аквакултурите и другите морски сектори, с което може да се гарантира демаркация с другите програми.
 6. Голяма част от представителите на сектор Рибарство, представен предимно от местни рибари, нямат възможност самостоятелно да реализират проекти, поради това че не са юридически лица и липсват средства. Същите имат големи очаквания от Общините по места да реализират проекти в тяхна полза, където рибарите са целева група – предимно в подобряване на условията на труд, оборудване на рибарски пристанища, лодкостоянки и рибарски селища.
 7. Основна алтернатива на Рибарството и бранш, подходящ за диверсификация и с найголям потенциал за развитие, е сектор Туризъм.
 8. Очакванията на заинтересованите страни са от стратегия, чието реализиране ще доведе до подобряване на икономическата среда, разкриване на работни места и подобряване средата на живот като цяло.
 9. Интересите на заинтересованите страни са от възможности за подпомагане на рибарството и създаване на добавена стойност, иновации, диверсификация в други сектори, подобряване на средата на живот и екологията, инвестиции в туризма, обучения, опазване на културата и създаване на партньорства.
 10. Очакванията и мотивацията на основните заинтересовани страни индикират за голям потенциал и възможности за успешно изпълнение на стратегия за ВОМР.
 11. Очакванията и нуждите на заинтересованите страни обобщено са следните:
  • Подпомагане на иновации и разнообразяване на сектора на рибарството, включително и с общински проекти в полза на рибарите и рибарските общности за подобряване условията на труд, оборудване на рибарски пристанища и други.
  • Подпомагане диверсификация извън сектора на рибарството предимно в туризма.
  • Подпомагане на дейности за разкриване на работни места;
  • Подпомагане подобряване средата на живот като цяло и запазване на екологията.
  • Подпомагане разнообразяване на социалния и културен живот, създаване на организации и партньорства и обучения за придобиване на знания и квалификация.


Този сайт е изработен в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Обща стойност на проекта: 42267,75 лв., от които 35927,59 лв. европейко и 6340,16 лв. национално съфинансиране.
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен