Добре дошли25.10.2018 г.Покана за провеждане на информациони срещи
Поканата е публикувана ТУК


25.10.2018 г.Покана за провеждане на двудневни обучения
Поканата е публикувана ТУК


31.08.2018 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2019 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси, относно ИГРП на е-мейл office@flag-bda.org в срок до 20.09.2018 г.
Проект на ИГРП за 2019 г. /Дата на публикуване: 31.08.2018 г./


09.07.2018 г. Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР
На 05 юли 2018 година Председателят на управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, Анастас Трендафилов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/. Общата стойност на проектите, които ще се финансират по стратегията е 3 001 660 лева. С подписване на споразумението стартира подготвителния етап за изпълнение на стратегията за ВОМР. Този етап включва изготвяне на условия за кандидатстване и изпълнение на проекти, както и информационна кампания. Кандидати с проекти по стратегията могат да бъдат: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини, Общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес/седалище на територията на МИРГ, която включва териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ чрез Програма за Морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. , приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ и подкрепа от бюджета на Република България.


30.10.2017 г. Стратегия за ВОМР
Стратегията е публикувана ТУК
Предложения и коментари по стратегията могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 07.11.2017 г. (включително) на електронна поща office@flag-bda.org 


16.10.2017 г. Стратегическа рамка
Стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР са публикувани ТУК
Предложения и коментари изпращайте в срок до 30.10.2017 г. (включително) на електронна поща office@flag-bda.org 


05.10.2017 г. Анализ на Заинтересованите страни и Социално-икономически анализ за територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Анализите са публикувани: ТУК и ТУК


10.09.2017 г. Анкетно проучване за целите на анализ на Заинтересованите страни и Социално-икономически анализ за територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Попълнените анкетни карти: ТУК и ТУК може да ни предавате лично, по пощата или сканирани на електронната поща.


07.09.2017 г. Индикативен план график на събитията по проект „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
Графикът е публикуван ТУК
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен