Добре дошли14.01.2020 г. Пресконференция по проект Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море
Днес 14.01.2020 г. в заседателната зала на Община Бяла се проведе пресконференция по Проект BG14MFOP001-1.006-0001 „Повишаване на информираността за опазване на морската околна среда в Черно море“
Проектът представлява инициатива свързана с опазването на околната среда посредством кампания сред рибарските общности за насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на морската околна среда.
още


19.10.2019 г. Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения, мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Линк към обявата:https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3647


09.12.2019 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.029 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ , мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегия на МИРГ „Бяла-Долни чифлик-Аврен“
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 18.11.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Пълният пакет документи можете да намерите ТУК


11.11.2019 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения от Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 18.11.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Пълният пакет документи можете да намерите ТУК


10.10.2019 г. Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.014 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“, мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Линк към обявата:https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2944


10.09.2019 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.016-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17.09.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Пълният пакет документи можете да намерите ТУК


31.08.2019 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2020 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси, относно ИГРП на е-мейл office@flag-bda.org в срок до 20.09.2019 г.
Проект на ИГРП за 2019 г.


01.08.2019 г. Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености по Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.014 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“, мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ в МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК

Линк към обявата:https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2402


21.06.2019 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености по Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 28.06.2019 г. 17:00 ч., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Пълният пакет документи можете да намерите ТУК


05.06.2019 г. УС на МИРГ Български черноморски сговор свиква редовно Общо събрание на 27.06.2019 г.
Поканата е публикувана ТУК


25.10.2018 г.Покана за провеждане на информациони срещи
Поканата е публикувана ТУК


25.10.2018 г.Покана за провеждане на двудневни обучения
Поканата е публикувана ТУК


31.08.2018 г. МИРГ Български черноморски сговор публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г.
ИГРП включва мерките, които МИРГ планира да отвори за прием на проекти през 2019 г.
Можете да изпращате Вашите коментари и въпроси, относно ИГРП на е-мейл office@flag-bda.org в срок до 20.09.2018 г.
Проект на ИГРП за 2019 г. /Дата на публикуване: 31.08.2018 г./


09.07.2018 г. Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР
На 05 юли 2018 година Председателят на управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, Анастас Трендафилов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/. Общата стойност на проектите, които ще се финансират по стратегията е 3 001 660 лева. С подписване на споразумението стартира подготвителния етап за изпълнение на стратегията за ВОМР. Този етап включва изготвяне на условия за кандидатстване и изпълнение на проекти, както и информационна кампания. Кандидати с проекти по стратегията могат да бъдат: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, детски градини, Общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес/седалище на територията на МИРГ, която включва териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/ чрез Програма за Морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. , приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ и подкрепа от бюджета на Република България.


30.10.2017 г. Стратегия за ВОМР
Стратегията е публикувана ТУК
Предложения и коментари по стратегията могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 07.11.2017 г. (включително) на електронна поща office@flag-bda.org 


16.10.2017 г. Стратегическа рамка
Стратегическата рамка, бюджета и плана на дейностите на стратегията за ВОМР са публикувани ТУК
Предложения и коментари изпращайте в срок до 30.10.2017 г. (включително) на електронна поща office@flag-bda.org 


05.10.2017 г. Анализ на Заинтересованите страни и Социално-икономически анализ за територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Анализите са публикувани: ТУК и ТУК


10.09.2017 г. Анкетно проучване за целите на анализ на Заинтересованите страни и Социално-икономически анализ за територията на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен
Попълнените анкетни карти: ТУК и ТУК може да ни предавате лично, по пощата или сканирани на електронната поща.


07.09.2017 г. Индикативен план график на събитията по проект „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
Графикът е публикуван ТУК
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен